ترجمه: ح - الف

در مورد مصاحبەای با باراک اوباما

وی اضافه می کند: ”اختلافاتی که ما در این کره خاکی با هم داریم واقعی، عمیق و در عین حال منشاء فجایع عظیم و هم چنین شادی هاست. غافل از این که ما فقط گروهی از انسان ها هستیم همراه با تردیدها و عدم اطمینان ها. بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم آن است که با هم رفتار و سازگاری خوبی داشته باشیم، زیرا در این سیاره همانا انسان ها ما هستیم.‘’

اشتراک در RSS - ترجمه: ح - الف