حوا انسلر - ترجمه رضا کاویانی

کرونا، خشونت علیه زنان را در جهان افزایش است

اصطلاح "سرمایه داری فاجعه" را اولین بار نائومی کلاین ابداع و استفاده نمود. مقصود از این اصطلاح، سناریویی است که در آن سرمایه داران از یک فاجعه برای به حداکثر رساندن سود با اجرای اقداماتی ویژه استفاده می کنند که در شرایط عادی هرگز به چنین سود کلانی دست پیدا نمی کردند. مردسالاری در برابر فاجعه، فرآیندی موازی و مکمل است که در آن مردان از یک بحران برای کنترل مجدد قدرت و برتری خود و لغو حقوق زنان که به سختی بدست آمده استفاده می کنند.در سراسر جهان، مرد سالاری از این ویروس استفاده کرده و قدرت خود را دوباره بدست آورده است. از یک سو، مرد سالاری خشونت علیه زنان را افزایش داد. از سوی دیگر، با عنوان یک کنترل کننده و با ادعای حمایت و حفاظت، خود را به نمایش می گذارد.

بخش: 
اشتراک در RSS - حوا انسلر - ترجمه رضا کاویانی