مهرداد خامنه

بیاد فدائی خلق حمید اشرف

تو قهرمان نبودی، افسانه هم نبودی!

سیزده سال زمان کمی نیست تا بتوانی بگویی: خوب رفقا الان کسان دیگر بیایند و مسئولیت برعهده بگیرند. من دیگر رهبر افسانه‌ای، رفیق کبیر شده‌ام، می‌روم در جای امن (خارج از کشور) که افسانه حفظ شود و از راه دور جنبش را رهبری کنم.

اشتراک در RSS - مهرداد خامنه