واحدهای آمریکا، نروژ، دانمارک و ایتالیا سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به قراردادهای موقت غیر انسانی و به پیمانکاران و دلالان کار نه می گوییم!

ما از خواسته های بر حق کارگران دفاع می کنیم!

سازمان ما ضمن اعلام دوباره همبستگی با اعتصابات سراسری کارگران پیمانی و مطالبات صنفی آنها، مخالفت خود را با قراردادهای غیر انسانی موقت، استفاده از شرکت های پیمانکاری و خصوصی سازی صنایع ملی اعلام می کند.

اشتراک در RSS - واحدهای آمریکا، نروژ، دانمارک و ایتالیا سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)