مهدی قریشی

در رثای حسن فرهودی

مردی با ملاحت و متبسم با رعشه درد و بی اشگ و آه که غایت درد را ذره ذره چشید و تا آخر تاب آورد، با همان چشمان روشن و لبان صریح و قامت رشید و متانت دیر پا. مردی مجرب که بسیار می دانست و بسیار پرسان بود.

اشتراک در RSS - مهدی قریشی