اسد کشتمند

تشنج بیسابقه در اوضاع افغانستان

اگر بپذیریم که اشغال افغانستان نه آنطوریکه امریکا ادعامی کند و سادەلوحان می پذیرند که برای سرکوب تروریسم انجام شده است، بلکه برای پیشروی امریکا و تسلط بر آسیای میانه و ایران و ضدیت با روسیه و چین براه انداخته شده است، پس باید پذیرفت که کار امریکا در افغانستان به پایان نرسیده است. در شرایطی که افغانستان از موقعیت استراتژیک بی مثالی، برای امریکا، در منطقه ما برخورداراست و در محراق توجه سیاست سازان امریکائی قراردارد، حکم منطقی ای را که می توان ابرازکرد اینست که امریکا برای درازمدت به افغانستان دل بسته است. بر این اساس، سالها قبل یکی از جنرالهای بسیار بالارتبه امریکائی گفت: ما برای حداقل پنجاه سال درا فغانستان می مانیم. او با این اعتراف دقیق ترین تعریفی از اشغال افغانستان را ارائه داد.

اشتراک در RSS - اسد کشتمند