واحدهای نروژ، آمریکا، ایتالیا، دانمارک و کمیتە کشوری سوئد سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

به خشونت و پاسخ اعتراض مردم با گلوله، پایان دهید!

اعتراضات مسالمت آمیز و حق طلبانه مردم خوزستان بازخورد سال‌ها سیاست برنامه ریزی شده تخریب، تبعیض و بی‌توجهی به این استان زرخیز و ثروتمند است!

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) همانگونه که در اولین روز های پس از انقلاب اولین واحد های کشوری خود را در مراکز کار و زحمت خوزستان تاسیس نمود، امروز نیز با دوستان و هموطنان زحمتکش خود در این استان بزرگ و با اهمیت استراتژیک همراه و هم پیمان است. اتحاد کارگران و زحمتکشان در صنایع مختلف و بویژه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز با جامعه مدنی و مردم جان بلب رسیده خوزستان امروز بیش از همیشه ضرورت تاریخی یافته است.

اشتراک در RSS - واحدهای نروژ، آمریکا، ایتالیا، دانمارک و کمیتە کشوری سوئد سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت