دانیل پولزین - ترجمه رضا کاویانی

سرمایه نمی خوابد

سرمایه نمی خوابد، پیشنهاد ممنوعیت کار شبانه که در اولین فرمان کمون پاریس در سال ۱۸۷۱،مورد توجه و تقاضای اولیه جنبش کارگری قرار گرفته بود، در واقع یک خواسته چپ گرایانه بود، که امروز در برنامه انتخاباتی هیچ یک از احزاب سیاسی دیده نمی شود. چرا؟ مرگ زودرس اغلب کارگران خسته و بیمار و دائماً در حال کار، دلیل این پیشنهاد بود. وقتی حزب سوسیال دموکرات آلمان"، ۱۳۰ سال پیش در "برنامه کنگره این حزب در شهر ارفورت"، خواستار ممنوعیت کارشبانه شد، این پیشنهاد در آن زمان، هنوز فقط براساس مشاهدات کاملاً اجتماعی بود. تنها در چند دهه گذشته، اثبات علمی اثرات مضر کار شبانه بر سلامتی امکان پذیر شده است. اما در این میان، دیگر ایده ممنوعیت کار شبانه از بین رفته است.آیا خطر غرق شدگی در تلاطم رقابت های امواج سهمگین کار و سرمایه، کمتر شده است؟ آیا خطر کار شبانه کمتر شده است؟ یا اینکه نیاز به شب کاری، بخشی از مناسبات بین کار و سرمایه است؟

بخش: 
اشتراک در RSS - دانیل  پولزین - ترجمه رضا کاویانی