گیلدا صاحبی*- ترجمه رضا کاویانی

"ارزشهای غربی" و افغانستان

دو هفته است که وقایع افغانستان را دنبال می کنم و مانند بسیاری دیگر, وقتی تصاویر افرادی را می بینم که می ترسند و برای نجات جان خود تلاش می کنند، از اینکه برای آن ها کاری نمی توانم انجام بدهم، احساس درماندگی می کنم. اما باید بگویم در باره شیوه برخورد و قضاوت و صحبت هایی که در این جا در باره این افراد می شود، بسیار عصبانی هستم.

اشتراک در RSS - گیلدا صاحبی*- ترجمه رضا کاویانی