صوفی دونگس - ترجمه رضا کاویانی

پیروزی سوسیال دموکرات ها در نروژ

پس از انتخابات عمومی در نروژ, همه آرا به طور موقت شمارش می شوند. این یک پیروزی آشکار برای یک اتحاد چپ میانه است و به معنی تغییر دولت است. حزب کارگر سوسیال دموکرات به رهبری یوناس گهر استور، با وجود ریزش های جزئی، با ۲۶,۴ درصد، بیشترین آرا را به خود اختصاص داد و پیروز انتخابات روز دوشنبه خواهد بود. براساس ارقام اولیه حزب محافظه کار نخست وزیر خانم ارنا سولبرگ از ۲۵ به ۲۰,۵ درصد سقوط کرد.

اشتراک در RSS - صوفی دونگس - ترجمه رضا کاویانی