ایرت فن ریل - ترجمه رضا کاویانی

بازگشت سوسیال دموکراسی به آلمان

احزاب چپ به ویژه از سقوط سوسیال دموکراسی می ترسیدند. زیرا این حزب در ائتلاف با احزاب دموکرات مسیحی, در دوره های گذشته، آرای زیادی را از دست داده بود. با این وجود, سه سال و نیم بعد، حزب و نامزد اصلی آن اولاف شولتز به موفقیتی دست یافتند که بسیاری آن را ممکن نمی دانستند. با ۲۵.۷ درصد آرا، نیرومندترین حزب آلمان شده است و می توان به طور موجهی امیدوار بود که به زودی پس از سالها دوباره صدر اعظم شود.

اشتراک در RSS - ایرت فن ریل - ترجمه رضا کاویانی