هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

پيام حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به مناسبت هشتادمين سالگرد بنيان گذاری حزب توده ايران

حيات حزب توده ايران در طی ۸ دهه با جان صدها انسان مبارز و فرهيخته که برای عدالت اجتماعی و تامين زندگی انسانی برای کارگران و زحمتکشان کشور پيکار کرده آند، در آميخته است. تاريخ اين حزب آکنده از موفقیت ها، خطاها، ناکامی ها، فداکاری ها، از جان گذشتن ها و تحمل هزاران سال اسارت بوده است.

اشتراک در RSS - هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)