آلفرد اشمیتز - ترجمه رضا کاویانی

ترانه صلح جان لنون ۵۰ ساله شد

جان لنون در زمان های پردردسر و بحرانی در سیاست های جهانی، ترانه "تصور کن" را نوشت، نشانه ای از قدرت موسیقی علیه جنگ، تجاوز و حرص و آز و گرسنگی در جهان بود که به نماد جنبش صلح تبدیل شد. "تصور کنید بهشت و جهنم وجود ندارد. تصور کنید هیچ دولت و مذهبی وجود ندارد، چیزی برای کشتن یا مرگ وجود ندارد. تصور کنید هیچ حرص و آز و گرسنگی، و هیچ متجاوزی وجود ندارد. تصور کنید همه مردم در صلح و در یک جامعه برادرانه در این زمین زندگی می کنند".

اشتراک در RSS - آلفرد اشمیتز -  ترجمه رضا کاویانی