هیک بوچتر*- ترجمه رضا کاویانی

فدرال رزرو آمریکا می تواند کمی چپ تر شود

جو بایدن ریاست جمهوری آمریکا بایدن باید جای رهبری فدرال رزرو بانک را پر کند. دموکرات های چپ می خواهند از طریق نامزد خود فشار بیاورند. در پایان موضوع این است که بانک مرکزی تا چقدر مستقل باقی می ماند. علاوه بر پست ریاست جمهوری آمریکا, احتمالاً تصاحب پست فدرال رزرو بانک، مهم ترین پست قدرت سیاسی در واشنگتن است. هر کسی که ریاست فدرال رزرو بانک آمریکا را در دست دارد.

اشتراک در RSS - هیک بوچتر*- ترجمه رضا کاویانی