دومینیک جانسون: ترجمه رضا کاویانی

دعوای انگلیس و فرانسه بر سر جان پناهندگان کانال مانش

چه کسی فکرش را می‌ کرد که کمتر از دو سال پس از "برگزیت" و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که این کشور را تا حدودی به انزوا کشانده است، فرانسه از همسایه خود بریتانیا بخواهد که "جذابیت" و یا حمایت ضمنی اش را نسبت به پذیرش پناهندگان کاهش دهد. زیرا حضور ده ها هزار نفر از پناهندگان که از کانال مانش عبور می کنند، فرانسه را نیز تحت فشار و بحران قرار می دهند.

اشتراک در RSS - دومینیک جانسون: ترجمه رضا کاویانی