پاتریکا هشت- ترجمه رضا کاویانی

تقویت حقوق زنان

عدم خشونت، خانواده، و حقوق جنسی و باروری حوزه های جداگانه ای نیستند. آنها با هم مرتبط هستند، تا حدی به یکدیگر وابسته هستند. ارزش این را دارد که آنها را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم، و بر همین اساس برنامه ریزی نماییم.

بخش: 
اشتراک در RSS - پاتریکا هشت- ترجمه رضا کاویانی