سیاوش قائنی

شکست نئولیبرالیسم در شیلی

رقص و پایکوبی صد ها هزار نفر در خیابان های بزرگ کشور

«گابریل بوریچ» علیرغم پیروزی چشمگیرش در انتخابات ریاست جمهوری، نه در پارلمان و نه در مجلس سنا از اکثریت آرا برخوردار می باشد. پس از انتخابات عمومی در ماه نوامبر، اکنون مجلس سنا به طور مساوی میان نیرو های چپ و راست تقسیم شده است.

اشتراک در RSS - سیاوش قائنی