برگردان از: اردشیر قلندری

اعلامیه جنبش سوسیالیستی قزاقستان در باره وضعیت کشور

در شرایط فعلی خطر سرکوب خشونت امیز اعترضات و اعتصابات وجود دارد، از این روی لازم می باشد، کشور را با یک اعتصاب سراسری فلج نمود. بنابراین، تشکیل یک کمیته واحد عملیاتی برپایه منطقه ای و تولیدی در راستای سازماندهی مقاومت ترور پلیسی –نظامی ضرورت می یابد.

اشتراک در RSS - برگردان از: اردشیر قلندری