شیلا کلامی

هشت مارس، روز جهانى همبستگی زنان مبارک باد!

امروز، جهان پیشرفت‌های مربوط به حقوق زنان را گرامی می‌دارد، پیشرفت هایی که آغازگر آن اعتراضات زنان کارگر کارخانهٔ نساجی در نیویورک بود. روز جهانی زن یادآور اعتراضات کارگری زنان و حزب سوسیالیست امریکا برای احقاق حقوقشان بود که  پیوند آن با این روز دارد به فراموش سپرده می شود.

صمد معلم ماست راه صمد راه ماست

یکی از ننگین ترین داغها  بر پیشانی جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی کردن معلمان و فرهنگیان به صرف خواسته ها و مطالبات صنفی اشان است. معلمان این زحمتکشان عرصهٔ دانش و فرهنگ با تمامی محدودیتها سعی در احقاق نه تنها حقوق خود هستند، بلکه برای دفاع از دانش آموزان و زحمتکشان میهنمان نیز تلاش می کنند.

انقلاب فرهنگى دیگر؟!

سال‌های بعد از انقلاب (۱۳۵۹ تا۱۳۶۰) حکومت به بهانه انقلاب فرهنگی دانشگاه ها را بست و اساتید را به بهانه های گوناگون اخراج کرد. این شیوه  تا کنون همچنان ادامه داشته و بی گمان ادامه خواهد داشت. تسویه و اخراج این اساتید که هر کدام از سرمایه های علمی و فرهنگی کشور هستند و در نبود آنان قاعدتاً پایه های علم و دانش در دانشگاه از استحکام کافی بر خوردار نخواهد بود، ضربه های جبران ناپذیری به رشد فرهنگی و علمی دانشگاه ها زده است.

اشتراک در RSS - شیلا کلامی