دکتر عباس طاهری

شاعر و کبوتر

شاعر و کبوتر

کبوتر نماد آزادیست. رهاکردن او از بند در عروسی شگون دارد، و در سوگواری مرده را نکو می دارد. مردم آزادی کبوتر را نذر می کنند تا نیتشان برآورده شود. چرا و چگونه؟ هرگز کسی نپرسیده است. در هیچ فرهنگی، باوری بدیهی تر از این نبوده است. اگر دیگر معناها را ما بر هستی کبوتر بار کرده ایم، این عنوان پرافتخار را کسی به او نبخشیده است، او خود آن را به ما یادآور شده است.

اشتراک در RSS - دکتر عباس طاهری