داریوش پارسا

جلسه سخنرانی دکتر مرتضی محیط

جهان به کدام سو میرود؟ برنامه ای از داریوش پارسا در سامانه زوم

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

میزگرد درباره سالگرد انقلاب بهمن

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

اشتراک در RSS - داریوش پارسا