وی جی پراشاد- برگرداننده: هاتف رحمانی

سرنوشت وحشتناک پیش‌روی مردم افغان

اتحادیه اروپا با کاهش1.4 میلیارد دلار درکمک یاری و توسعه به افغانستان، که تصورمی‌شد بین سال‌های 2021و2025 پرداخت شود همان راه را دنبال کرد. به خاطر از دست رفتن این کمک مالی اروپا، افغانستان باید "حداقل 2000 مرکز بهداشتی را که به حدود 30 میلیون افغان خدمات ارائه می‌کنند" تعطیل کند. باید در این‌جا یادآوری شود که کل جمعیت افغانستان تقریبا 40 میلیون نفراست، که (تعطیلی این مراکز) به معنی آن است که اکثر افغان‌ها به خاطر این تصمیم دست رسی به مراقبت بهداشتی را ازدست می‌دهند.

اشتراک در RSS - وی جی پراشاد- برگرداننده: هاتف رحمانی