کتابخانه مجازی

مریم سطوت

تقدیم به محمدرضا بیگی، برای دل سوزاندن اش، برای هم فکری اش
و همراهی اش با تمام لحظاتم*

رقیه دانشگری

«اینک، که سه دهه از آن تاریخ می گذرد، امید من آن است که با نگارش این دفتر تجربه ای را در اختیارنسل جوان کشورم بگذارم، تجربه ای که به ما می گوید بر داوری های خود درنگ کنیم، از آن چه بر شکنجه دیدگان...