برگردان: محمود شوشتری

آخرین روشنایی

کتاب آخرین روشنایی بوسیله مجمود شوشتری از سوئدی به فارسی برگردانده شده است.

کتاب آخرین روشنایی نوشته تئودور کالیفیدوس وسیله محمود شوشتری از سوئدی به فارسی برگردانده شده و به لطف ایشان برای نشر در اختیار نشریه کار گذاشته شده است.
شب سالنو بود، برف ریزی همراه با قطرات باران میبارید ۰ چراغ بالکن برخلف معمول به مناسبت شب سال نو روشن بود. ذرات ریز برف در روشنائی چراغ دیده میشدند. بالکن در طبقه هفتم ساختمان اجارهای در نزدیک آسمان قرار داشت.

اشتراک در RSS - برگردان: محمود شوشتری