آموزش بین الملل

حقوق اتحادیه های کارگری حقوق بشر است

اطلاعیه آموزش بین الملل در حمایت از معترضان در خیابان واعضا و فعالین اتحادیه های صنفی ایران

آموزش بین‌الملل از مقامات حکومت ایران می‌خواهد در میان اعتراضات سراسری به حقوق بشر احترام بگذارند

بخش: 
اشتراک در RSS - آموزش بین الملل