فلسفه

آرام بختیاری

مارکس و انگلس مفهوم از خود‌بیگانگی را از هگل و فویرباخ گرفتند و ثابت نمودند که آن، یک ریشه اجتماعی دارد. این دو ریشه انواع بیگانگی را بدلیل اقتصادی دانسته و ثابت نمودند که در نظام طبقاتی سرمایه...

دنیز ایشچی

هدف ما بر احیاء بالندگی جنبش کمونیستی – سوسیالیستی ایران و تلفیق آن با جنبش طبقه کارگر با تعریف امروزین آن میباشد. تلاش ما بر تلفیق ابعاد ساختاری، ترویجی، تبلیغی و پیکارگری کمونیستی در جهت رسیدن...

بهروز ورزنده

پرسش اساسی در طول تاریخ همواره این بوده و هست که آیا اثبات وجود و یا عدم وجود خدا اصولاً ممکن است؟ اگر آری، پاسخ کدام است، و اگر خیر، علت چیست؟

آرام بختیاری

لنین میگفت: مشخصه اساسی فلسفه کانت، کوشش برای آشتی دو مکتب فلسفی ایده آلیسم و ماتریالیسم بود. گرچه بزرگترین هدف کانت دفاع از شرف و حیثیت انسان است، اخلاق انسانمدارانه اش، صوری و آبستراکت است....