آندرو روث و نیل مک فرکوهر

آزمون موافقنامه در مورد بحران، در حالی که ماشین نظامی اوکراین در شرق به دنده خلاص افتاده است

مناقشه در اوکراین آزمونی از عزم ناتو برای برقراری نظم بعد از جنگ سرد تلقی می شود؛ نظمی که مرزهای گذاشته شده پس از سقوط کمونیسم و مقدس برای کشورهای اروپای شرقی را نیز در بر می گیرد.

اشتراک در RSS - آندرو روث و نیل مک فرکوهر