شورای عالی سازمان‌های جبههٔ ملی ایران در خارج از کشور

کشتار و سرکوب مردم حق‌طلب ایران را محکوم می‌کند

شورای عالی سازمان‌های جبههٔ ملی ایران در خارج از کشور

شورای عالی سازمان‌های جبههٔ ملی ایران در خارج از کشور ه معتقد به آزادی، حاکمیت ملت، برابری زن و مرد، جدایی دین از حکومت، رعایت حقوق انسانی و شهروندی و حفظ تمامیت ارضی کشور است، کشتار مردم معترض در ایران را محکوم می‌کند. ما خود را بخشی از این جنبش برحق انقلابی می‌دانیم، خواهان پایان دادن به کشتار معترضان در ایران، برچیدن بساط ننگین جمهوری اسلامی، آزادی کلیهٔ زندانیان سیاسی و سپردن سرنوشت کشور به دست صاحبان اصلی آن، یعنی مردم ایران هستیم.

اشتراک در RSS - شورای عالی سازمان‌های جبههٔ ملی ایران در خارج از کشور