محسن ثقفی

لزوم سنديکا برای هنرمندان به مثابه کارگران

چون بزرگترين خريدار آثار هنری دولت است پس هنرمند برای امرار معاش يا بايد مطابق سلايق دولت حاکمه اقدام به آفرينش اثر هنری کند يا برای انبار و کشوی ميز خود اثر هنری توليد کند. آفرينش اثر هنری برای دولت حاکمه شرايط خاصی دارد. در کشورها و نظامهای سياسی که دولت های ايدئولوژيک (دارای تفکر خاص عقيدتی و سياسی) بر آنها حاکمند هنر نه به مثابه مفهوم اصلی آن که به عنوان بخش تبليغی ايدئولوژی حاکم مطرح می شود و دولتها اقدام به خريد و حمايت مالي از کسانی می کنند که آثار شبه هنری تبليغی توليد می کنند و اين خطر را ايجاد می کنند که هنر و هنرمند از بعد خلاقيت هنر دور شده و به سوء استفاده از هنر روی می آورد.

بخش: 
اشتراک در RSS - محسن ثقفی