گروە کار مطالعاتی و پژوهشی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

روابط حکومت اقلیم کردستان و ترکیە

گسترش رابطە میان ترکیە و اقلیم کردستان، فاکتور جدیدی در مناسبات نوین در منطقە می باشد. باید بە این مناسبات توجە ویژە مبذول شود و آن را در خوانش موقعیتهای جدید در منطقە بشیوەای جدی بکار گرفت،

گذری بر روابط جمهوری اسلامی ایران با حکومت اقلیم کردستان

برای دستیابی بە تحلیلی دقیق تر در مورد روابط جمهوری اسلامی ایران با حکومت اقلیم کردستان در عراق، اهمیت دارد کە دهەهائی چند بە عقب بازگشتە و این روابط را قبل از هر چیز در متن یک بستر تاریخی جستجو کرد، یعنی برگشت بە سالهائی کە در آن هنوز حکومت اقلیم کردستان بوجود نیامدە بود. این کار اهمیت دارد زیرا کە بە نوعی و همزمان بعنوان یکی از فاکتورها می تواند توضیح دهندە روابط کنونی باشد، و بە لحاظی البتە بیشتر بر زوایای مبهم آن نور بیافکند.

اشتراک در RSS - گروە کار مطالعاتی و پژوهشی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)