مرضیه مرتاضی لنگرودی

تبدیل دفاتر امور زنان به نهادی ملی برای مبارزه با نابرابری جنسیتی

در توسعه پایدار، انسان محور توسعه محسوب می‌شود و درک مفهوم برابری انسانی مهم‌ترین اصل در توسعه پایدار است، زیرا که تجربه توسعه سنتی به انسان‌ها ثابت کرده که توسعه فناوری و اقتصاد بدون توجه به طبیعت و اصل محوریت انسان و برابری انسان‌ها در استفاده از منابع اقتصادی جهان و محیط زیست؛ توسعه‌ای نا‌متوازن و مخرب است.

اشتراک در RSS - مرضیه مرتاضی لنگرودی