حزب دموکرات کردستان

پيام حزب دمکرات کردستان

حزب دمکرات کردستان بر اين باور است که ناچار ساختن جمهوری اسلامی به قبول " شفافيت" و نظارت بين المللی در مورد مقاصد و فعاليتهای اتمی و تغيير مسير برنامه هسته ايی اين رژيم بسوی مقاصد صلح جويانه، در همانحال که از فشارهای گوناگون جهانی و خطر حمله خارجی به ايران می کاهد، مانع به هدر رفتن بخش عظيمی از سرمايه ی کشور می گردد. ا

نامهی سرگشاده بمناسبت پانزدهمین سالگرد جنایت مشترک جنبش اسلامی کردستان و جمهوری اسلامی علیه حزب دمکرات کردستان

حزب دمکرات کردستان در پانزدهمین سالروز این جنایت شرمآور، در همان حال که یاد قربانیان این توطئه را گرامی میدارد، از همهی شما ارجمندان میخواهد به وظیفهی انسانی، ملی و اخلاقی خود درقبال قربانیان این جنایت عمل نمایید.

فراخوان بیست و دوم تیرماه، روز ابراز بیزاری از تروریزم دولتی

بدین مناسبت ما نیز ساکنان کردستان ایران و استانهای کردنشین سراسرایران را خطاب قرار داده و ازآنها میخواهیم نظیر سالهای گذشته و متحدتر و قاطعانهتر از همیشه در روز بیست و دوم تیر و دیگر روزهای این ماه به میدان بیایید تا بیزاری خویش را از تروریزم و سرکوب دولتی علیه فعالیت و مبارزه صلحطلبانه و مسالمتآمیز رهبران ومبارزان ملتتان تکرار نمایید

بیانیه بمناسبت اختتام کنگره پانزدهم حزب دمکرات کردستان

محور دیگری از گزارش تقدیم شده از سوی دبیرکل حزب دمکرات کردستان به وضعیت کردستان ایران اختصاص داده شده بود. در این رابطه سیاستهای جمهوری اسلامی در کردستان که بر ستم و تبعیض ملی و سرکوب پیریزی شده است، همچنین اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کردستان ایران مورد اشاره قرار گرفته بود

دهه ی باصطلاح فجر را به دهه ی مقابله با مجازات اعدام بدل سازیم

از هر فرد انساندوست و آزادیخواه در کردستان ایران و سراسر ایران و از کلیهی کردها و ایرانیان میهن پرست در خارج از کشور و نیز از تمامی شیفتگان عدالت و انسانیت در هرجایی که هستند می خواهیم فعالانه در کارزار افشاگری و دادخواهی بمنظور توقف و الغاء مجازات اعدام عليه زندانیان سیاسی شرکت نمایند.

حمایت از حبیب الله لطیفی

اگر همه همت کنیم شاید بتوانیم چوب لای چرخ ماشین اعدام بگذاريم، در غير اين صورت همين فردا و پس فردا به سراغ تك تك ما مى آيند، همانگونه كه به سراغ هزاران نفر از بهترین هایمان رفتند.

اشتراک در RSS - حزب دموکرات کردستان