حمید حسینی

شیرین عبادی در "کنگرۀ عدالت": مهمترین ارزش جهانى عدالت است

اولین کنگره "بنیاد عدالت" در روزهاى 20، 21، 22 و 23 ماه مى در مادرید برگذار شد. شیرین عبادى به همراه جمعى از برجسته ترین حقوقدانان و قضات جهان در این کنگره شرکت داشتند. انجمن ایرانى دفاع از حقوق بشر نیز از جمله مدعوین بود. شیرین عبادی در این کنگره سخنرانی داشت. در زیر فرازهایى از این سخنرانی آمده اند.

یک نام، یک چهره

او در تاریخ 16 اکتبر 1998 دستور بازداشت پینوشه را که براى عمل جراحى دیسک به لندن مسافرت کرده بود صادر کرد. پلیس انگلیس پینوشه را روى تخت یک کلینیک خصوصى لندن بازداشت کرد. بقیه ماجرا را همه می دانند. تاریخ دادگسترى دنیا از آن روز وارد مرحله تازه اى شد، به این معنا که مصونیت قضایى براى تبهکاران و جنایتکاران دیگر در هیچ جاى جهان وجود نداشت.

پابرجا بر آرمان سوسیالیستی و فروتن در برابر واقعیت ها با نیت تغییر آنها

سانتیاگو کارریو، در هر شرایطی وفاق ملی در راه آمال ملی و عمومی را اولویت نخست می دانست و در عین پایبندی بر آرمان و اهداف سوسیالیستی و جمهوریخواهانه حزبش، خواهان آن بود که سیاست را با پاهای واقعی از چنبر واقعیت ها گذر دهد. در قاموس وی، سیاست آشتی ملی و در پی آن سیاست بر پایه وفق ملی، تنها بر بستر مبارزه اجتماعی و حضور مردم معنی داشت.

اشتراک در RSS - حمید حسینی