حمید حسینی

این ناله ها فریاد می گردد

این ناله ها فریاد می گردد. ذهن بیمار فرسوده و منافع طبقاتی برنامه ریزان نظام موجب شده آنان از آنچه در بطن جامعه می گذرد بیگانه شوند .آنان لحظه را می بینند، نه روند را، به فکر جمع کردن صورت مسئله هستند نه حل آن. گمان می کنند با تکیه به جهل و نادانی وبا حمایت یک مشت مداح و غارتگران ثنا گو و چنگ زدن به اعتقادت و مناسک دینی مردم، تا ابد می توانند این وضعیت را ادامه دهند و ظلم و ستم را شامل مرور زمان کنند و از یادها بزدایند. جمع بندی برخورد حامیان نظام به قتل ‬ مظلومانه مهسا امینی عمق نافهمی و نادانی آنان را نسبت به وضع موجود به نمایش گذاشت و نشان داد که اینها هیچ از تاریخ نیاموخته اند.

تپیدن های دل ها ناله شد آهسته آهسته ........... رساتر گر شود این ناله ها فریاد می گردد.
فرخی یزدی

جهان دوگانه آقای علی کشتگر

مردم اوکراین قربانی تضاد و کشمکش دو ابرقدرت جهان سرمایه داری قرار گرفته اند .با تئوری آقای کشتگر چگونه می توان واقعیت جنگ اوکراین را تبیین کرد؟ علی کشتگر در مقاله "کمونیست های حامی جنایت پوتین" از همان منطق پیروی می کند که حامیان پوتین با همان منطق دوگانه سازی جنایت پوتین را توجیه می کنند. منطق دوگانه سازی برای ساده فهم کردن مسائل پیچیده جهان است. جهان را به دو جبهه خیر و شر تقسیم می کنند. تا موضوع آسان فهم شود.علی کشتگر هم جهان کنونی را به دو دسته تقسیم می کند ،جهان دموکراتیک به سرگردگی امریکا، که جهان خیراست. و جهان غیردموکر‎‎اتیک را جهان شر قلمداد می کند.

برخورد بحث برانگیز چپها در مورد جنگ در اوکراین

هر کس نسبت به موقعیت و شرایطی که دارد با دلایل شخصی خود می تواند، نسبت به جنگی که پوتین آغاز کرده موضع گیری کند، ولی رفتار کسانی کاملا تعجب آور است، این جنگ را که در تاریک خانه پوتین و اولیگارش های مربوطه ساخته و پرداخته شده، دربست منطقی و اجتناب ناپذیر توجیه می کنند، و همگام با بلندگوهای مرتجعین یکصدا شده و شعار مرگ بر طرف مقابل را میدهند

بحران اندیشه

این صورت بندی یک صورت بندی حذف است. پیشاپیش همه ی نیروها کنار گذاشته می شود و یک عده نخبه به پیش برندگان تاریخ تبدیل می شوند. یک قالب مصنوعی درست کرده اند بنام سنت و مدرنیته و می خواهند کل جامعه را درون آن حل کنند. در این قالب نیروی مادی پدیده های اجتماعی کارکرد ندارد. نقش اقتصاد سیاسی در موقعیتهای تاریخ دیده نمی شود .مقاومت جامعه و نیروهای سیاسی از قبیل نیروهای ملی و طبقاتی مزاحمان تاریخ فرض می شود. تاریخ خلاصه می شود به یک عده نخبه اصلاح گر.

شیرین عبادی در "کنگرۀ عدالت": مهمترین ارزش جهانى عدالت است

اولین کنگره "بنیاد عدالت" در روزهاى 20، 21، 22 و 23 ماه مى در مادرید برگذار شد. شیرین عبادى به همراه جمعى از برجسته ترین حقوقدانان و قضات جهان در این کنگره شرکت داشتند. انجمن ایرانى دفاع از حقوق بشر نیز از جمله مدعوین بود. شیرین عبادی در این کنگره سخنرانی داشت. در زیر فرازهایى از این سخنرانی آمده اند.

یک نام، یک چهره

او در تاریخ 16 اکتبر 1998 دستور بازداشت پینوشه را که براى عمل جراحى دیسک به لندن مسافرت کرده بود صادر کرد. پلیس انگلیس پینوشه را روى تخت یک کلینیک خصوصى لندن بازداشت کرد. بقیه ماجرا را همه می دانند. تاریخ دادگسترى دنیا از آن روز وارد مرحله تازه اى شد، به این معنا که مصونیت قضایى براى تبهکاران و جنایتکاران دیگر در هیچ جاى جهان وجود نداشت.

پابرجا بر آرمان سوسیالیستی و فروتن در برابر واقعیت ها با نیت تغییر آنها

سانتیاگو کارریو، در هر شرایطی وفاق ملی در راه آمال ملی و عمومی را اولویت نخست می دانست و در عین پایبندی بر آرمان و اهداف سوسیالیستی و جمهوریخواهانه حزبش، خواهان آن بود که سیاست را با پاهای واقعی از چنبر واقعیت ها گذر دهد. در قاموس وی، سیاست آشتی ملی و در پی آن سیاست بر پایه وفق ملی، تنها بر بستر مبارزه اجتماعی و حضور مردم معنی داشت.

اشتراک در RSS - حمید حسینی