رئوف حسن زادە

نیم نگاه و گمانەای بر سر دیدار حسن روحانی و هیئت بلند پایە دولت ایران از ترکیە / اروپا

در چارجوب بحران با روسیە و پیشنهاد باراک اوباما در دو ماه پیش مبنی بر امیدوار کردن اروپا در زمینە انتقال انرژی از امریکا کە بسیار پرهزینە است، اتحادیە اروپا و آمریکا را در توافق با یکدیگر مجبور بە بررسی راههای دیگری نمود. یکی از این راههای کم هزینە روی گرداندن غیر مستقیم ایشان بە سوی ایران علی رغم همە اختلافاتشان با جمهوری اسلامی در پیوند با برنامە ‌هستەای بود. بە باور من این ارتباط بواسطە دولت رجب طیب اردوغان در ترکیە پیش میرود و اروپا – آمریکا در پیش بردن این سیاست، بسیار پنهانی و با احتیاط عمل کردەاند.

گامی برای نهادینە شدن جدایی دین از دولت

این کشور پهناور کە مردمانش بە آیینهای گوناگونی باور دارند، باید دارای قانون اساسی و پرچمی باشد کە آئینی را بر آئین دیگر برتر نشمارد. لذا آوردن نام هر خدایی و پیامبری در قانون اساسیش بە معنای برتری و ارجحیت دادن دینی بر دین دیگر و مردمی بر مردم دیگر است. هر چند اکثریت كشور با مسلمانان باشند یا مسیحیان. یک ‌قانون اساسی دادپرور باید بە همە مردم و باورهایشان بە یک نگاه بنگرد و با آنان یگانە برخورد نماید.

گزارش اعتصاب سراسری آموزگاران مدارس ابتدایی و متوسطە، گستردەترین تعلیق و تحریم در تاریخ دانمارک

در جریان این اعتصاب نزدیک بە ٧٠٠٠٠ آموزگار در سراسردانمارک از سوی شورای هماهنگی شهرداریها ( کارفرما ) از کار تعلیق شدەاند و بیش از ٦٠٠٠٠٠ دانش آموز مجبور بە تعطیل اجباری شدەاند. از دوشنبە کە این تعلیق عمومی آغاز شدە است، هزاران هزار آموزگار در شهرهای گوناگون دانمارک در مقابل شهرداریها، در سالنهای بزرگ گرد هم آمدە و اعتراضات خود را پیش می برند.

اشتراک در RSS - رئوف حسن زادە