رئوف حسن زادە

پاسخگویی شایستە، ودادخواه ملییتها واقلیتهای ساکن این کشور باشیم.

من به عنوان یک ‌کرد ایرانی بر این‌ باورم که کردها چه در ایران، چە در ترکیه، عراق و یا سوریه و … از نگاه فرهنگی زبانی و‌قومی و یا دموگرافیک و به ویژه تاریخی بسیار به ایران و فرهنگ و‌ تاریخا به ایرانی نزدیک‌ترند تا به کشورهای دیگر. لذا بهترین گزینه در تئوری، گرد آمدن و پیوستن داوطلبانه‌شان به آن حوضه جغرافیایی - تاریخی و سیاسی است که بدان نزدیک‌ترند. اما به باور من این پیوستگی و یا جدایی خلق‌های ایران نمی‌تواند به زور تهدید و سرکوب باشد.

خودبردگی و بندگی

با نگاه بە بسیاری از کشورهایی کە زنانشان در هرم قدرت جایگاه رهبری را دارند، آشکارا می توان تفاوتهای آنها را با کشورهای زیر رهبری مردان حتی با وجود سیستمی قانون سالار دید. از نمونە این ویژگیها، نرمی، انعطاف و خشونت ستیزی جنگ گریزی در جوامع زن راهبر است.

محاکمە سە عضو جنبش رهائی بخش خلق عرب اهواز در دانمارک

در حکم دادگاه آمدە است کە اکثریت اعضاء هیئت منصفه دراین که اقدامات و حملات این جنبشها، جنبە تروریستی داشتە و فراتر از مرزهای آزادی مشروع می باشد، هم رای بودند و اذعان داشتند کە متهمان این پروندە در بحشی از فعالیتهای و اقاریر خود ازعملیات تروریستی این جنبشها حمایت کرده اند.

تظاهرات جهانی زنان علیە خشونت

آمار دادە شدە از سوی سازمان جهانی زنان کە یک آژانس دیدبان برابرحقوقی جنسیتی سازمان ملل متحد می باشد، بیانگر آنست کە امروز در سطح جهانی از میان هر سە زن حد اقل یک نفر مورد خشونت های فیزیکی با خصوصیت جنسی قرار می گیرد. در بیشتر موارد مرتکب جرم آشنا و از نزدیکان قربانی بودەاست.

بخش: 

سهم تولید مواد افیونی در دولت طالبان

بە همین جهت افزایش تولید مواد مخدر برآمدە از فرآوردەهای خشخاش خبری دلچسب برای دولت کنونی افغانستان است. چرا کە بە نوشتە DPA از آلمان ١٠ درصد کل اقتصاد این کشوراز فروش این مواد بدست می آید. منبع اصلی گزارش افزایش برداشت تریاک و سایر مواد مخدر، UNODC دفتر پژوهش و تحقیقات سازمان ملل متحد است.

انجماد روابط دیپلماتک چین و لیتوانی

لیتوانی بە تایوان اجازە باز کردن یک دفتر نمایندگی را دادە است. بە شیوەای غیر رسمی این دفتر یک نوع سفارت قلمداد می گردد، کە باعث برآشفتن و خشم چین شدە است. البتە اینگونە دفاتر نماینگی در اروپا پدیدە غیر عادی بە شمار نمی آیند، جرا کە در اروپا نزدیک بە ٣٠ نمایندگی از اینگونە دفاتر فعایت می کنند. در این میان می توان نمایندگی های بروکسل، برلین، و کپنهاگ را نام برد.

سرنوشت ایران

تنها راه برون رفت مردم میهنمان از این بدبختی و فساد و سرکوب، گذار از رژیم جمهوری اسلامی است. و تنها راه برون رفت مردم منطقە از تشنج و خطر جنگ و پس راندن امپریالیسم، اتحاد و همکاری نیروهای مترقی، آزادی خواه، دمکراتیک و صلح جوی منطقە برای ایجاد ثبات، آرامش و آشتی پایدار، همزیستی مسالمت آمیز و همکاریهای اقتصادی با همسایگانمان است.

نیم نگاه و گمانەای بر سر دیدار حسن روحانی و هیئت بلند پایە دولت ایران از ترکیە / اروپا

در چارجوب بحران با روسیە و پیشنهاد باراک اوباما در دو ماه پیش مبنی بر امیدوار کردن اروپا در زمینە انتقال انرژی از امریکا کە بسیار پرهزینە است، اتحادیە اروپا و آمریکا را در توافق با یکدیگر مجبور بە بررسی راههای دیگری نمود. یکی از این راههای کم هزینە روی گرداندن غیر مستقیم ایشان بە سوی ایران علی رغم همە اختلافاتشان با جمهوری اسلامی در پیوند با برنامە ‌هستەای بود. بە باور من این ارتباط بواسطە دولت رجب طیب اردوغان در ترکیە پیش میرود و اروپا – آمریکا در پیش بردن این سیاست، بسیار پنهانی و با احتیاط عمل کردەاند.

گامی برای نهادینە شدن جدایی دین از دولت

این کشور پهناور کە مردمانش بە آیینهای گوناگونی باور دارند، باید دارای قانون اساسی و پرچمی باشد کە آئینی را بر آئین دیگر برتر نشمارد. لذا آوردن نام هر خدایی و پیامبری در قانون اساسیش بە معنای برتری و ارجحیت دادن دینی بر دین دیگر و مردمی بر مردم دیگر است. هر چند اکثریت كشور با مسلمانان باشند یا مسیحیان. یک ‌قانون اساسی دادپرور باید بە همە مردم و باورهایشان بە یک نگاه بنگرد و با آنان یگانە برخورد نماید.

گزارش اعتصاب سراسری آموزگاران مدارس ابتدایی و متوسطە، گستردەترین تعلیق و تحریم در تاریخ دانمارک

در جریان این اعتصاب نزدیک بە ٧٠٠٠٠ آموزگار در سراسردانمارک از سوی شورای هماهنگی شهرداریها ( کارفرما ) از کار تعلیق شدەاند و بیش از ٦٠٠٠٠٠ دانش آموز مجبور بە تعطیل اجباری شدەاند. از دوشنبە کە این تعلیق عمومی آغاز شدە است، هزاران هزار آموزگار در شهرهای گوناگون دانمارک در مقابل شهرداریها، در سالنهای بزرگ گرد هم آمدە و اعتراضات خود را پیش می برند.

اشتراک در RSS - رئوف حسن زادە