حامیان جنبش سبز در بلژیک

سخنرانی به مناسبت بزرگداشت پنجمین سالگرد جنبش سبز در بروکسل- بلژیک

سخنرانان: دکتر اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید مهدی فتاپور عضو رهبری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و اتحاد جمهوريخواهان ايران علی کشتگر فعال سیاسی چپ حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی و عضو نیروهای ملی - مذهبی

اشتراک در RSS - حامیان جنبش سبز در بلژیک