جنبش فدایی

حسن یوسفی اشکوری

پنجاه سال از رخداد سیاهکل و به طور کلی از مبارزات رادیکال انقلابی و بیش از چهل سال از سقوط رژیم سلطنتی پهلوی و تبدیل آن به جمهوری گذشته است. در این نیم قرن بر مردم ما و میهن ما بسی حادثه گذشته و...

عموئی: تا آنجائی کە من بە خاطر دارم پایەگداران جنبش مسلحانە سوسیالیسم هدفشان بود... آرمان جنبش فدائی خیلی فراتر از امر دمکراسی بود.

نظر2
کارگروه برگزار کننده سمینار

اين جنبش هم ضعف ها و خطاها و هم دستاوردهای ارزنده ای داشته که برای جامعه سیاسی و فرهنگی ايران درس آموز و گرانقدر است. شايد بتوان گفت بزرگترين دستاورد جنبش فدائی، شکل گيری يک چپ مستقل و باورمند به...

پنجاه سال مبارزه و امید - نگیرد این شعله خاموشی
نوزدە بهمن مصادف با پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی، از طرف سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت مراسم باشکوهی با حضور وسیع دوستداران این جنبش برگزار...

نظر1

بە مناسبت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی، مراسمی در زوم با شرکت تعداد کثیری از دوستداران جنبش فدائی تشکیل شد کە در جریان آن پیامی از طرف رفیق اسد کشتمند، از رفقای افغانستان کە در دهە هشتاد میلادی، در...

اردشیر زارعی قنواتی

نقد جنبش مسلحانه چنانچه در چارچوب نفی ماهیت سوسیالیستی پایه گذاران این سازمان انجام گیرد موجب بروز خطایی بزرگ می شود که بیش از پیش به تفرقه در صفوف جنبش دامن زده و نتیجه آن تنها به سود حامیان رژیم...

نظر1
مهدی شبانی

به گفته محمد ری‌شهری: "سرانجام ۱۳ گروه مرکزی (مشتمل بر ۶۵ گروه مستقل و ۱۵ گروه و حوزه خودکفا) در ۲۹ تیر ماه ۱۳۶۵ زیر ضربه وزارت اطلاعات قرار گرفت. حدود ۷۵۰ نفر از رده های مختلف تشکیلات در سراسر...

نظر2

• فران عزیز. میدانید که در آبان سال ۱۳۵۵ بزرگ ترین شاخه سازمان چریک های فدائی خلق ایران با رد مشی مبارزه مسلحانه به عنوان «انحراف از مارکسیسم لنینیسم» از آن سازمان انشعاب کرد. از آن زمان تا کنون...

نظر1
احمد فرهادی

آغازِ برآمدِ مردمی تغییرِ گفتمان را در دستور قرار داد وگسترش برآمد مردمی و انقلاب بهمن امکان تغییر را فراهم آورد. گرد آمدنِ چندین ده‌هزار هم‌میهن در نخستین میتینگ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران...

مهرزاد وطن آبادی

بهرحال ۵۰ سال از عمر جنبش فدائیان گذشت. باوجود اینکه جنبش فدائیان در روند فعالیت خود پوست اندازی کرد، ولی هنوز هم نقد شیوه مبارزه جنبش فدائیان جایگاه ارزشمند خود را حفظ کرده است. در زمینه نقد و...

نظر2

پنجاە سال مبارزە و امید. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار می کند. برنامە شامل: سخنرانی، خاطرەگوئی، نمایش ویدئو، موزیک و دکلمە. سخنرانان: رضا جوشنی، رقیە دانشگری، مریم سطوت، بانو صابری،...

نظر1
جمعی از یاران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از کردستان

نوزده بهمن سالروز سیاهکل را به تمام رهروان و رفقای این جنبش رهایی بخش تبریک می گوئیم و یاد و خاطره تمامی رفقای مبارز و جانباخته ای که امروزه در جمع ما حضور ندارند را ارج می نهیم. ما به اندیشه های...

نظر2
مصاحبە با مینو مرتاضی لنگرودی

آنها توانستند آرمان رهایی ملتی را از حبس شدگی در ذهنیت به عینیت و تجربه زیسته ملی تبدیل کنند. از این رو واقعه سیاهکل و واقعه پردازان در یاد و خاطرات و تاریخ و طبیعت مردم سرزمین شان جاری و جاودان...

نظر6

موضوعات سمینار:
* مروری بر سیر تکوین و اثرگذاری «چریکهای فدایی خلق»؛
* چریکهای فدایی و جنبش دانشجویی خارج از کشور؛
* فدائیان خلق از ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۳٥۷؛
* ناگفته هایی از...

سخنرانان: پروفسور یروند آبراهامیان، پروفسور افشین متین عسگری، دکتر سیاوش رنجبر دائمی، دکتر رقیه دانشگری، پروفسور علیرضا بهتوئی

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگزار می کند: سالگرد ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

نظر1
مجید عبدالرحیم پور

بخش بزرگی از نیروهای فدائی در نتیجه تجارب، درسها و دستآوردهای مثبت و منفی، نقد برنامه و سیاستها و ساختار و رفتار درونی حزبی و میان حزبی و شیوهای مبارزاتی خود در چند دهه گذشته، تغییر و تحولاتی در...

مرضيه شفيع (شمسی)

٨ تیر روزی است که ساواک، این سازمان امنیتِ رژیم شاه که عامل به تور انداختن و دستگیری صدها مبارز و آزادیخواه بود، طی عملیاتی تحت رهبری یرویز معتمد یکی از مسئولان ساواک، به خانه تیمی رفقا حمید اشرف...

اصغر جیلو

این نوشته قبلا درمجموعه ای به نام "بازخوانی جنبش فداییان خلق، چالشی در نوزایی چپ ایران" که به مناسبت ۴۰ امین سالگرد جنبش فدایی به کوشش رفقا مسعود فتحی وبهروز خلیق منتشر شد به چاپ رسیده بود....

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- گروه برگزاری یادمان ۸ تیر، روز جان باختگان فدائی

یادمان رفیق حمید اشرف و همرزمان
سخنرانان: رفقا
*مرضیه تهیدست شفیع(شمسی)
*طهماسب وزیری
*مجید عبدالرحیم پور
یادها و خاطره ها و برنامه های هنری

صفحه‌ها