جنبش فدائی

دانش باقرپور

نقد و تاملی فشرده به برخی از سیاست ها و عملکرد رهبری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، در سال های سیاه شصت – شصت و یک
"به باور من تئوری و خط مشی "شکوفایی جمهوری اسلامی" تنها بخشی از معضل سازمان فدائیان (اکثریت) بوده است، اما متد و منشی که در میدانی کردن این سیاست می کوشید به تخطئه و نابودی دیگر رقبای سیاسی روی آورد، بخش غم انگیز این خطا های جبران ناپذیر است، که لازم است از سوی نسل جوان برای درس آموزی و عدم تکرار همواره مورد تاکید قرار گیرد".

سهراب مبشری

پاسخ به مقاله «ارزیابی از خط مشی سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲» از رفیق فرخ نگهدار

رفیق نگهدار از « سنجش ظرفیت ها و زمینه ها برای همکاری سیاسی و سامان گری اتحادهای بزرگ» سخن می گوید، آن هم در فاصله زمانی 1359 تا 1362. «اتحاد بزرگ» مورد اشاره رفیق نگهدار در آن سالها چیزی نبود جز دنباله روی حزب توده ایران و سازمان اکثریت از حکومتی که حتی حاضر نبود موجودیت این دو سازمان را به رسمیت بشناسد. کدام اتحاد بزرگ؟ نهادن این نام بر حمایت خفت بار از حکومت، یک شوخی بیش نیست.

فرخ نگهدار

در شرایط توده وار بودن حرکت های سیاسی و خلاء گسترده ی نهادهای مدنی، و با توجه به حمایت فعال اکثریت بسیار بزرگ توده از حکومت، با توجه به حدت تضاد میان سنت و مدرنیته، قطع نظر از این که خط مشی ما در قبال جریان "خط امام" اتحاد - انتقاد باشد یا انتقاد - اعتراض، در هر حال سازمان، مثل بقیه نیروهای مخالف ولایت فقیه، دیرتر یا زودتر زیر ضرب می رفت.

به نشانه همبستگی با جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران
برای ایرانی آزاد و آباد گرد هم آییم!

مهدی سامع

ادامه فعالیت واحدهای مختلف سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بعد از نابودی کامل شورای عالی رهبری آن در 8 تیر 1355، روشنترین دلیل بر بطلان حکم خودساخته نویسندگان وزارت اطلاعات در زمینه نفوذ ساواک در صفوف سازمان است.

مجید عبدالرحیم پور

مگر نه این است که آنان تاریخ فدائیان را و سیمای فدائیان را مورد پژوهش قرار دادهاند؟ بفرمایند این گوی و این میدان. بیایند، چشم در چشم در برابر دیدگان شهروندان جامعه ایران، هم تاریخ و سیمای ما را با مردم ایران درمیان بگذاریم، هم تاریخ و سیمای جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و زمامدران آنرا. فدائیان چیزی برای پنهان کردن از مردم نداشتند و ندارند .

اصغر جیلو

کتاب “چریکهای فدایی خلق از کنشهای اولیه تا انقلاب بهمن”، در بهار سال گذشته و هنگامی منتشر شد که نشانهای از عزم استوار اکثریت بزرگی از مردم ایران برای مهار استبداد و دیکتاتوری نظام مستقر در کشور در دست نبود. هدف اصلی این بررسی، نگاهی از نزدیک به ادعاهای “کتاب” در مورد نفوذ و حضور ساواک در درون تشکیلات و رهبری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در فاصله سالهای ۱۳۵۷-۱۳۵۰ بوده است.

وهاب انصاری

سریال تلویزیونی "عشقم، بیاد آر!" روایتی است، از سرگذشت جنبش چپ چریکی ترکیه ... من تلاش میکنم، اگر وقتم اجازه بدهد این سریال را به فارسی ترجمه بکنم و در دسترس علاقمندان قرار دهم. تا علاقمندان حداقل با خواندن سناریو آن بتوانند در جریان آنچه که ساخته شده است، قرار گیرند.

راز بقا و ماندن ما و تحولات ما در این سالها شاید نگاه انتقادی ما به حرکت خود و به گذشتۀ خود و داشتن امید روشن به آینده است. این عوامل همواره جانمایۀ حرکت ما بودهاند.
بله ما جوان بودیم، بیتجربه بودیم ولی این جرات اخلاقی و خمیرمایۀ فکری را داشتیم که به پا خیزیم و به ظلم و ستم نه بگوییم.

جریان چپ، از آنروی جریان مدرن است که می تواند همراه زندگی دگرگون شونده، خودرا دگرگون و بازسازی کند. چپ اصیل، اصالتش دراین است که همزمان با دگرگون شدن زندگی، خود را دگرگون کند. چپ اصیل چونان زندگی در حال شدن است. مدرنیته یعنی درحال شدن.

در دقیقهای که در سی و هشتمین سالگرد 19 بهمن به سکوت میگذرانیم نیز یاد قربانیان مدفون در خاوران حضوری ویژه دارد. به پا خیزیم و به ارج و یاد تمام مبارزان راه استقلال، آزادی، مردمسالاری و عدالت اجتماعی در ایران یک دقیقه سکوت کنیم.

مریم سطوت

شرایط مبارزه چریکی از یکسو با عاشق شدن در تضاد بود و از سوی دیگر خود تقویت کننده شکل گیری چنین رابطه ای.

صفحه‌ها