جنبش فدایی

وهاب انصاری

سریال تلویزیونی "عشقم، بیاد آر!" روایتی است، از سرگذشت جنبش چپ چریکی ترکیه ... من تلاش میکنم، اگر وقتم اجازه بدهد این سریال را به فارسی ترجمه بکنم و در دسترس علاقمندان قرار دهم. تا علاقمندان حداقل...

راز بقا و ماندن ما و تحولات ما در این سالها شاید نگاه انتقادی ما به حرکت خود و به گذشتۀ خود و داشتن امید روشن به آینده است. این عوامل همواره جانمایۀ حرکت ما بودهاند.
بله ما جوان بودیم،...

جریان چپ، از آنروی جریان مدرن است که می تواند همراه زندگی دگرگون شونده، خودرا دگرگون و بازسازی کند. چپ اصیل، اصالتش دراین است که همزمان با دگرگون شدن زندگی، خود را دگرگون کند. چپ اصیل چونان زندگی...

در دقیقهای که در سی و هشتمین سالگرد 19 بهمن به سکوت میگذرانیم نیز یاد قربانیان مدفون در خاوران حضوری ویژه دارد. به پا خیزیم و به ارج و یاد تمام مبارزان راه استقلال، آزادی، مردمسالاری و عدالت...

مریم سطوت

شرایط مبارزه چریکی از یکسو با عاشق شدن در تضاد بود و از سوی دیگر خود تقویت کننده شکل گیری چنین رابطه ای.

صفحه‌ها