روند جهانی شدن

ترجمه از:
منوچهربصيرنيا

به دليل تمايل آن براى استفاده از سلاحهاى كشتارجمعى و برترى فوق العاده نظامى كه دارد، تنها راه مبارزه تجهيزسياسى سازمان هاى صلح طلب جهان است. علاوه بر اين، بايد اصراركرد تا نيروهاى آمريكايى...

صفحه‌ها