تاریخ

منصور بيات زاده

من در اين نوشته سعی می کنم به رئوس اتفاقاتی که در مقطع تاريخی سال ١٣٣٩ در رابطه با فعاليتهای دانشجويان ايرانی رويداده و يا مسائلی که سبب شده و تا حدودی کمک نموده اند تا تشکيلات دانشجوئی بنام «...

آ. آنوچکین- تیموفییف
ترجمه از:
ا. م. شیری

زمانیکه در اکتبر قدرت را گرفتیم، ما شراره بودیم... در طول این سالهای جهنمی، اکثریت مردم به تجربه تلخ خود، صرفنظر از انبوه تخریبات رسانه های جمعی بورژوازی و بویژه الکترو نیکی، توانستند آنچه را که...

فراز یکیتا

به مناسبت 22 شهریور، 90اُمین سالگرد به خون خفتن قیام شیخ محمد خیابانی "خیابانی، خطیبِ ماهری بود. صدای شیخ به هنگام سخنرانی، چنان طنین انداز می شد، كه صدایش را از دور نیز می توانستی بشنوی. او...

پرویز داورپناه

این کودتا، در نوع خود اولین کودتائی بود که با مداخله مستقیم و علنی دو دولت خارجی برای سرنگون کردن یک دولت ملی، باهمکاری شاه مخلوع و به دست بی حمیّت ترین افراد ایرانی که مزدوری ایرانیان را بعهده...

نظر1

مرگ سید حسن شریفزاده دوست و یار نزدیک باسکرویل چنان او را منقلب کرد که در جواب همسر کنسول آمریکا که از او خواسته بود از صف مشروطهخواهان جدا شود، ضمن پس دادن پاسپورتش گفت:«تنها فرق من با این مردم،...

منصوره شجاعی

وقایع سیاسی اجتماعی در پایان دهه هشتاد قرن حاضر که در دوسال اخیر منجر به پیدایش جریان دموکراسی خواهی "جنبش سبز" شد، گاه به درستی، با شبیه سازیها و این همانیهای مستدل با وقایعی که در آغاز دهه هشتاد...

مهدی فتاپور

این نوشته نگاهی است به جنبش دانشجویی ایران در سالهای 47 تا 52 (در تهران). در این نوشته کوشش شده است روندهای عمومی جنبش دانشجویی بررسی شود. و به حوادث و حرکات معین تنها در مواردی که برای توضیح...

پرویز داورپناه

بیش از نیم قرن از حماسهء قیام ملی سی ام تیر۱۳۳۱می گذرد. یادآوری وقایع و حوادثی که در آن روزها روی داد و درسهای پر ارزش آن قیام برای پیروزی مبارزات آزادیخواهان و نسل جوان امروز ایران لازم وضروری...

فــرد هالیدی معتقد است، تحولات و گذاری که در سال ۱۳۵۷ در ایران به وقوعپیوست دارای مختصات مشابهی با انقلاب فرانسه، روسیه، چین و کوبا بوده، ضمن این که در نوع خود یگانه بوده و هنوز ظرفیتهای تاریخی آن...

صفحه‌ها