فریناز محمدپور

آیا زن بودن گناه است؟

منطقا با پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض، مشکلات حقوقی و اجتماعی زنان یک روزه حل نخواهند شد، اما یقینا کنوانسیون رفع تبعیض ابزار حقوقی مناسبی خواهد بود برای سنجش قوانین تبعیض آمیزی که دهه هاست که هویت و انسان برابر بودن زن ایرانی را به سخره گرفته اند. پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می تواند مقدمه ای‌باشد برای تغییر قوانین ضد زن که با رشد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان ایرانی در تضاد است.

بخش: 

آزادی های از کف رفته زنان

اما همین که بگوییم صدای دریا آنگاه خواهند شنید، آن چه جامعه ی ایران امروز از آن رنج می برد نداشتن حافظه ی تاریخی در هر دهه است و نسل های بعد همواره طلبکار از نسل پیش از خود هستند، بدون آن که از تجربیات نسل قبل بهره ببرند، همواره در صدد تجربه ای نوین و خام هستند و به همین دلیل ارزش های نو به سادگی از کف می رود و ارزش هایی که حکومت از آن ها پشتیبانی میکند سعی در نفوذ به تمام لایه ها دارد.

اشتراک در RSS - فریناز محمدپور