کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو

یادمانی در شیکاگو از کشتار زندانیان سیاسی در تابستانِ 67

برنامه ای در شیکاگو همراه با نمایش فیلم کوتاه و گفتمان در باره عملِ جنایتکارانهِ مسئولانِ جمهوری اسلامی که در تابستان 1367 بطورِ دسته جمعیِ چندین هزار از زندانیان سیاسی را اعدام نمودند.

اشتراک در RSS - کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو