غلامحسین حسینی

نگاهی به مصاحبه رفیق حسن حسام در خصوص ایجاد تشکل سراسری کارگران

جمع بندی این است که با گرایش به الزامات عمومی و ذاتی جنبش کارگری و سوسیالیستی ، و ضرورت گذار از وضعیت جهنمی موجود و با لحاظ حاکمیت سیاه سرمایه و سرکوب کارگران و اقشار مختلف اجتماعی از یکطرف و با نقد و بررسی و جمع بندی عملکرد تشکل ها و عملکرد تاکنونی و گذار از وضعیت موجود – پراکندگی و گسیختگی – می بایست به سطحی بالاتر و کیفی تر از تشکل و همبستگی سراسری دست یافت .

ضرورت اعتراض سراسری به تحمیل شرایط بردگی علیه کارگران ایران

ضروری است که یک کمپین جهانی علیه تحمیل شرایط بردە داری نوین به کارگران و مردم تحت ستم بر پا کنیم و صدای کارگران ایران را بخصوص در این شرایط حساس بگوش جهانیان برسانیم.

بخش: 
اشتراک در RSS - غلامحسین حسینی