گروه کار ساختار و اساسنامه پروژه وحدت چپ

دعوت به نشست مجازی درباره ی اساسنامه

موضوع: اساسنامه زمان: یکشنبه 20 مهر 1393 (12 اکتبر 2014) آغاز گران بحث در این جلسه: مانی شیرازی ـ توضیحاتی در مورد یک اساسنامه ی پیشنهادی علی پورنقوی ـ چهارچوبی برای اساسنامه نادر عصاره - احکام اساسنامه ای

بخش: 
اشتراک در RSS - گروه کار ساختار و اساسنامه پروژه وحدت چپ