خشایار دیهیمی

مملکت بی قانون!

من نه از تو می ترسم، نه از لاف و گزافت

امروز بر مسند قدرتی و غره به این مسند. من نه مسندی دارم و نه جز عزت انسانی ام سرمایه و قدرتی. قامت من اگر زیر بار زورتان خمیده است دلم سرفراز است. تو دلت خمیده است. فخر مفروش. روزگار تکلیف ما را با هم روشن خواهد کرد

اشتراک در RSS - خشایار دیهیمی