زنان

نیره توحیدی

حزب توده و یا در واقع بخش زنان حزب توده در سال 1946 برای تصویب حق رای زنان در مجلس تلاش کرد، اما این تلاش به نتیجه نرسید. در 1949، مصدق که نماینده مجلس بود کوشید تا یک لایحه اصلاحی در زمینه قانون...

آزاده دواچی

سرچشمه ی خشونت در میان نخبگان حاکم و نهادهای مختلف قدرت و نیز در ساختارهای اجتماعی، از منافع گروه های حاکم محافظت می کنند و در گروه های راستِ افراطی که هیچ تغییر اجتماعی را ـ از ترس از دست دادن...

م. مزدک

حقارت انسان مدرن را در رابطه ی او با خودش می توان به خوبی به تمام ابعاد رفتار انسانی که نیازمند کنش و واکنش های عقلانی است مشاهده کرد. حقارتی که در یک فرایند جبرانی جای خود را به کینه و نفرت می...

کلاس اکنستام
ترجمه از:
نریمان رحیمی

بررسی مفهوم غیرمردانگی (unmanliness) می تواند به درک عمیق تر احساسات و هزینه هایی که آرمانهای مردانگی بر زندگی افراد یا گروه های مردان تحمیل می کند، یاری رساند. مشاهده و بررسی این شرایط لزوما به...

شادی صدر

چرا همواره باید غیر مذهبی ها و غیر محجبه ها، به ارزشهای مذهبی ها و محجبه ها احترام بگذارند، انگار خود هیچ ارزشی ندارند که باید از سوی طرف دیگر مورد پذیرش و احترام قرار گیرد؟ آیا اتحاد با چنین...

زیبا میرحسینی
ترجمه از:
آزاده دواچی

از نظر من فمینیسم، آگاهی از رنجی است که زنان از تبعیض در خانه، در محل کار، در اجتماع، و در زندگی به خاطر جنسیت شان می برند و همینطور عکس العملی است که باید در قبال آن، کاری انجام داد. بنابراین...

فروغ سمیع نیا

کثریت گروههای جنبش زنان مخالفتی با همراهی با جنبش سبز ندارند اما اختلاف در نفوذ در بدنه مردمی جنبش سبز است و یا در حوزه رهبری جنبش سبز، به نوعی نفوذ در گروههای سیاسی اصلاح طلب

سپیده لرستانی

مخالفان حقوق زنان اگر چشم بگشایند خواهند دید که اندرونی های سنت، فروریخته اند و زنان به دنبال هوای تازه و آزاد و برای استنشاق ارزش های برابری بیرون آمده اند! زنان را نمی توان به پستوی خانه...

سامره پایاب

تجربه خشونت دختران نوجوان ایرانی خشونت علیه زنان به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. تکرار خشونت ورزی در جامعه نیز به عادی بودن آن دامن می زند. از سوی دیگر وضع برخی از قوانین که طبق آن زنان از...

مینو مرتاضی لنگرودی

مینو مرتاضی لنگرودی در مصاحبه با روز

به نظر من جنبش سبز و جنبش زنان از طریق مطالبات و انتظاراتی که از یکدیگر و از حکومت دارند و همچنین از طریق تبادل نظریات و تجربیات خویش و به واسطه همکاری...

ترجمه از:
فرانک فرید

ترسیم چشم اندازی از آینده، با هدف گسترش فرصت های لازم برای زنان آسیب پذیرِ جوامعی که به طور سنتی مردسالار هستند، کاری امیدبخش و مبتکرانه است. این برنامه ها مشارکت مراکز محلی و منطقه ای را بین بخش...

گایاتری اسپیواک
ترجمه از:
ن. م . یازین

به نظر من که از بیرون نگاه می کنم و در عین حال یک فمینیست هستم و با زنان ایرانی احساس عمیق همبستگی دارم، چیزی که محرک جنبش است این است که زنان می خواهند ساختارهای حکومت را با هدف کمک به برقراری...

آزاده دواچی

گسترش گفتمان و عمل حول محورهای مبارزات آرام و بدون خشونت، طرح گسترده تر مطالبات زنان در جنبش سبز که در حال حاضر در بطن اجتماع فعال است و گره زدن فعالیت ها ی زنان به این جنبش عمومی و مدنی مردم ،...

حمید شیرازی

پالایش فرهنگ زن ستیز در میدانهایی نظیر خانواده سنتی، تفسیرهای حقوقی، زبان محاوره، آداب و رسوم عرفی و مذهبی، ... و پالایش فرهنگ خشم و خشونت نهادینه شده در روابط، ... همه و همه میدانهایی هستند که...

فروغ سمیع نیا

... از نظر اجتماعی این مسئله منطبق بر واقعیات نیست و در مجموع این قانون از فرهنگ کشور ایران نیز عقب تر است. در تمام دنیا قانون را که وضع می کنند سطح جامعه را در نظر می گیرند و سعی می کنند قانون را...

نیکزاد زنگنه

خارج شدن بحث مهریه از چارچوب خانواده ها و کشیدن شدن آن به سطح جامعه و جراید روز نشان می دهد مهریه از یک سنت مرسوم ازدواج به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است... قانون مهریه از هدفی که ادعا می شود...

پس از روی کارآمدن دولت اصولگرای احمدی نژاد به یکباره مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبدیل شد و نهادهای تصمیم گیری زنان با کسانی در مصدر امور مواجه شدند که علیرغم زن بودن کاملا در...

لیلا اسدی

واقع این نوشتار در نظر دارد تا به طور مختصر مقررات خانواده متفاوت و یا بازنگری شده در برخی از كشورهای اسلامی را مورد بررسی قرار دهد تا شاید الگوهای مناسب بر اساس یك خاستگاه مشترك اعتقادی ارزیابی...

جمشید طاهری پور

از بزرگترین آموزه های جنبش زنان ایران، این تجربه است که انسان در مسیر دست یافتن به بنیادی ترین "تغییر" نیز تنها نیست بلکه بیشمار است! ممکن است مصالح و ابزار و امکانات "تغییر" موجود نباشد، اما اگر...

ر اساس کتاب مردم شناسی جنسیت

یکی از خصوصیات جنسیت زدگی زبان، نادیده انگاشتن بخش دیگری از مردم است که عموما شامل زنان میشود. این امر در تعاملهای گفتاری به زن از خودبیگانگی و انزوا میدهد. در...

صفحه‌ها