زنان

آزاده دواچی

تأثیر مبارزات صدیقه دولت آبادی برجنبش زنان

عمده ترین مشخصه ی مبارزات صدیقه دولت آبادی توجه زیاد او به فرهنگ و همینطور تلاش برای بالابردن فرهنگ عام جامعه و بالخص زنان بود. از نظر او فرهنگ و...

مریم رحمانی

فمینیسم جریانی با هدف سیاسی نیست، و اگرچه با ساختارهای قدرت درگیر می شود تا وضعیت بهتری را برای زنان رقم بزند، اما هرگز قصد براندازی نظام ها را نداشته و اصلی ترین مطالبه اش بهتر شدن وضعیت زنان و...

نقد کتاب «جنسیت در زندگی روزمره» با حضور مترجم کتاب و دکتر شهلا اعزازی

لبیبی گفت نویسنده در این کتاب ابتدا به بیان تفاوت های جنس و جنسیت پرداخته است. زن یا مرد بودن یک ویژگی زیستی است و...

شیرین عبادی

بالاخره او را در بیمارستان بستری می کنند - دو روز بعد در حالی که به شدت بیمار بود و به سختی صحبت می کرد با خبر نگاران مصاحبه میکند و از آنچه بر او رفته میگوید نه به قصد شکوه و شکایت بلکه برای...

مریم رحمانی

آنچه تاثر برانگیز است سطح بالای تحصیلی مردان خواهان ازدواج موقت است. اگر در زمان قدیم برای مردان تحصیل کرده ازدواج موقت به نوعی نزول شخصیت محسوب می شد و حتی مردان بی سواد ازدواج موقت یا دوم خود را...

نظر1
الهه امانی
ترجمه از:
نیکزاد زنگنه

امسال اجلاس کمیسیون وضعیت زنان (CSW)، هیئت های رسمی نمایندگی سازمان ملل متحد و سازمان های مردم نهاد تحت عنوان انجمن پکن 15+ را در تاریخ های 27 و 28 فوریه در نیویورک گرد هم آورد. سازمان های مردم...

نیره توحیدی

حزب توده و یا در واقع بخش زنان حزب توده در سال 1946 برای تصویب حق رای زنان در مجلس تلاش کرد، اما این تلاش به نتیجه نرسید. در 1949، مصدق که نماینده مجلس بود کوشید تا یک لایحه اصلاحی در زمینه قانون...

آزاده دواچی

سرچشمه ی خشونت در میان نخبگان حاکم و نهادهای مختلف قدرت و نیز در ساختارهای اجتماعی، از منافع گروه های حاکم محافظت می کنند و در گروه های راستِ افراطی که هیچ تغییر اجتماعی را ـ از ترس از دست دادن...

م. مزدک

حقارت انسان مدرن را در رابطه ی او با خودش می توان به خوبی به تمام ابعاد رفتار انسانی که نیازمند کنش و واکنش های عقلانی است مشاهده کرد. حقارتی که در یک فرایند جبرانی جای خود را به کینه و نفرت می...

کلاس اکنستام
ترجمه از:
نریمان رحیمی

بررسی مفهوم غیرمردانگی (unmanliness) می تواند به درک عمیق تر احساسات و هزینه هایی که آرمانهای مردانگی بر زندگی افراد یا گروه های مردان تحمیل می کند، یاری رساند. مشاهده و بررسی این شرایط لزوما به...

شادی صدر

چرا همواره باید غیر مذهبی ها و غیر محجبه ها، به ارزشهای مذهبی ها و محجبه ها احترام بگذارند، انگار خود هیچ ارزشی ندارند که باید از سوی طرف دیگر مورد پذیرش و احترام قرار گیرد؟ آیا اتحاد با چنین...

زیبا میرحسینی
ترجمه از:
آزاده دواچی

از نظر من فمینیسم، آگاهی از رنجی است که زنان از تبعیض در خانه، در محل کار، در اجتماع، و در زندگی به خاطر جنسیت شان می برند و همینطور عکس العملی است که باید در قبال آن، کاری انجام داد. بنابراین...

فروغ سمیع نیا

کثریت گروههای جنبش زنان مخالفتی با همراهی با جنبش سبز ندارند اما اختلاف در نفوذ در بدنه مردمی جنبش سبز است و یا در حوزه رهبری جنبش سبز، به نوعی نفوذ در گروههای سیاسی اصلاح طلب

سپیده لرستانی

مخالفان حقوق زنان اگر چشم بگشایند خواهند دید که اندرونی های سنت، فروریخته اند و زنان به دنبال هوای تازه و آزاد و برای استنشاق ارزش های برابری بیرون آمده اند! زنان را نمی توان به پستوی خانه...

سامره پایاب

تجربه خشونت دختران نوجوان ایرانی خشونت علیه زنان به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. تکرار خشونت ورزی در جامعه نیز به عادی بودن آن دامن می زند. از سوی دیگر وضع برخی از قوانین که طبق آن زنان از...

مینو مرتاضی لنگرودی

مینو مرتاضی لنگرودی در مصاحبه با روز

به نظر من جنبش سبز و جنبش زنان از طریق مطالبات و انتظاراتی که از یکدیگر و از حکومت دارند و همچنین از طریق تبادل نظریات و تجربیات خویش و به واسطه همکاری...

ترجمه از:
فرانک فرید

ترسیم چشم اندازی از آینده، با هدف گسترش فرصت های لازم برای زنان آسیب پذیرِ جوامعی که به طور سنتی مردسالار هستند، کاری امیدبخش و مبتکرانه است. این برنامه ها مشارکت مراکز محلی و منطقه ای را بین بخش...

گایاتری اسپیواک
ترجمه از:
ن. م . یازین

به نظر من که از بیرون نگاه می کنم و در عین حال یک فمینیست هستم و با زنان ایرانی احساس عمیق همبستگی دارم، چیزی که محرک جنبش است این است که زنان می خواهند ساختارهای حکومت را با هدف کمک به برقراری...

آزاده دواچی

گسترش گفتمان و عمل حول محورهای مبارزات آرام و بدون خشونت، طرح گسترده تر مطالبات زنان در جنبش سبز که در حال حاضر در بطن اجتماع فعال است و گره زدن فعالیت ها ی زنان به این جنبش عمومی و مدنی مردم ،...

حمید شیرازی

پالایش فرهنگ زن ستیز در میدانهایی نظیر خانواده سنتی، تفسیرهای حقوقی، زبان محاوره، آداب و رسوم عرفی و مذهبی، ... و پالایش فرهنگ خشم و خشونت نهادینه شده در روابط، ... همه و همه میدانهایی هستند که...

صفحه‌ها