زنان

فروغ سمیع نیا

... از نظر اجتماعی این مسئله منطبق بر واقعیات نیست و در مجموع این قانون از فرهنگ کشور ایران نیز عقب تر است. در تمام دنیا قانون را که وضع می کنند سطح جامعه را در نظر می گیرند و سعی می کنند قانون را...

نیکزاد زنگنه

خارج شدن بحث مهریه از چارچوب خانواده ها و کشیدن شدن آن به سطح جامعه و جراید روز نشان می دهد مهریه از یک سنت مرسوم ازدواج به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است... قانون مهریه از هدفی که ادعا می شود...

پس از روی کارآمدن دولت اصولگرای احمدی نژاد به یکباره مرکز مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبدیل شد و نهادهای تصمیم گیری زنان با کسانی در مصدر امور مواجه شدند که علیرغم زن بودن کاملا در...

لیلا اسدی

واقع این نوشتار در نظر دارد تا به طور مختصر مقررات خانواده متفاوت و یا بازنگری شده در برخی از كشورهای اسلامی را مورد بررسی قرار دهد تا شاید الگوهای مناسب بر اساس یك خاستگاه مشترك اعتقادی ارزیابی...

جمشید طاهری پور

از بزرگترین آموزه های جنبش زنان ایران، این تجربه است که انسان در مسیر دست یافتن به بنیادی ترین "تغییر" نیز تنها نیست بلکه بیشمار است! ممکن است مصالح و ابزار و امکانات "تغییر" موجود نباشد، اما اگر...

ر اساس کتاب مردم شناسی جنسیت

یکی از خصوصیات جنسیت زدگی زبان، نادیده انگاشتن بخش دیگری از مردم است که عموما شامل زنان میشود. این امر در تعاملهای گفتاری به زن از خودبیگانگی و انزوا میدهد. در...

شادی صدر

جایزه باید به “کمپین قانون بی سنگسار” داده می شد که من تنها جزیی از آن بودم. افتخار این جایزه، از آن این کمپین است و اگر روزی، موزه جنبش زنان درست شود، جایزه باید به بخش مربوط به کمپین قانون بی...

سوزان دیتزل

به این ترتیب مادر با بازتولید یک ملت شناخته می شود و در نتیجه به عنوان تولیدکننده خود ملت هم هست. ایده آل کردن زن به این وضعیت اجازه می دهد که براهمیت نقش های سنتی زنان تاکید کند نقش هایی همچون:...

مریم رحمانی

صدا و سیمای جمهوری اسلامی که آیینه تمام نمای اندیشه حاکمان این مرز و بوم درباره هرموضوعی از جمله مسائل زنان است نیز با پخش سریالها، فیلم ها و تبلیغات مصور از شبکه های مختلف قصد دارد برای زنان...

ناهید توسلی

دولت میبایست از طریق تشكیل وزارتخانه زنان و یا نهادهایی بسیار جدی و كارآ با اهداف توانمندسازی آنان و رشد فكری و ذهنیشان، و نیز حمایت اقتصادی، مانند بیمهكردن همه زنان طبقه متوسط شهری و روستا و...

ناهید توسلی

اينكه چگونه مردان خود ميبُرند و خود ميدوزند و خود ميپوشند، واقعاً جاي شگفتي دارد؟ آيا ما زنان، اين حق را داريم كه از اين آقاياني كه مدافع اين آيه قرآن، با همين معناي ظاهرياي كه به آن اشاره شد...

تقی روزبه

جنبش زنان یک جنبش یک دست و یک پارچه نیست، بلکه خود جنبشی پلورالیستی و چندگانه است. جنبش زنان دارای دوایر متداخلی با جنبش دانشجوئی، جنبش جوانان، جنبش کارگری و جنبش برابری ملیت ها است. بنابراین...

سپیده لرستانی

به نظر می رسد، پذیرفتن یا نپذیرفتن مطالبات و ظرفیت های واقعی جنبش زنان، یکی از خطوط قرمز عمده حتی برای کسانی به شمار می رود که خواهان تغییر و تحول در وضعیت موجود البته در چهارچوب نظام هستند

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

زن کرد در کنار مردش برای به دست آوردن حداقل حقوق شهروندی و طرح مطالبات سیاسی – اجتماعی و قومی اش باید در میدان مبارزه ای ناعادلانه و نابرابر بجنگد. هزینه ی خود را نیز در این مبارزه همچون مردان کرد...

الهه باقری

«سلون» قانون گذار باستانی یونان می گوید: «زن است که مردان بزرگ می پرورد. مرد هر قدر هم در سایه ی ورزش ،دانش و بینش بزرگ و بانفوذ گردد،سهم زن در مادری و پرورش اینگونه مردان بزرگ از سهم هر سه عامل...

ناهید توسلی

شكی نیست كه در آغازین سالهای سده بیست و یك، دیگر نمیتوان «زن» را به شرایط دوران باستان و توحش و یا به دوران قرون وسطی بازگردانید. اینك، این زناناند كه عملاً حضور توانمند علمی، فرهنگی، تاریخ، هنری...

آزاده دواچی

نگاهی به ویژگی فعالیت های زنان ایرانی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

نمی توان گفت که فعالا ن حقوق زنان در ایران تحت تأثیرغربی ها گام برداشته و مطابق با ظرفیتهای جامعه ی خود حرکت نکرده اند...

پری سکوتی

اغلب دولتهای اقتدارگرا علیرغم گوناوندی در مذهب و ایدئولوژی سیاسی شان اما پیوسته سعی در تصاحب قلمرو مستقل فعالیتهای زنان و گسترش بدبینی عمومی نسبت به آنان و توطئه جلوه دادن حرکتهای مسالمت پذیرشان...

منصوره شجاعی

و حالا در آستانه هشتم مارس همچنان جسورانه و محق هرچند که چونان جزیره ها ی دوراز هم، اما هنوز نشسته بر دریای آرام و بی خشونت جنبش زنان در پی یافتن راهی زنانه و مدنی برای برگزاری جشن روز جهانی امان...

سپیده لرستانی

به نظر می رسد مجلس برای تحقق شعار برقراری عدالت آموزشی که عنوان طرح اخیرش می باشد، دیواری کوتاه تر از دیوار زنان پیدا نکرده است و برای جلب نظر مثبت افکار عمومی و کسب محبوبیت و وجهه عدالتخوهی، تنها...

صفحه‌ها