زنان

هیلدا هلویگ
ترجمه از:
فریبا شهلایی

خلق کردن تئاتر مدرن به معنای اتخاذ شیوه های جدید و تثبیت شده نیست، بلکه به معنای کوشش برای عبور از آن است. و به معنای شناساندن داستانها یا ابعادی از داستانها است که در حال حاضر معنادار هستند-...

نگذاريم لايحه ضد خانواده در مجلس به تصويب برسد

ما، "جمعی از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر" با امضای این بیانیه، اعتراض خود را به تصویب لایحه "تخریب خانواده" به ویژه مواد 23 و 25 آن...

شهلا اعزازی

به جای فرهنگ سازی علیه خشونت، رفتارهای خشن را ترویج می کنند. به جای ایجاد خانه امن برای زنان، صیغه را ترویج می کنند. در حقیقت، دولت کار مخالف قانون مبارزه با خشونت را انجام می دهد.

آزاده دواچی

در ایران، متأسفانه عامه مردم بر این باورند که فمینیستها ضدمرد و یا خواهان برتری زنان بر مردان هستند. همین برداشتِ غلط نیز در سطح تئوریهای ادبی هم وجود دارد و متاسفانه برخی از نظریه پردازان ادبی...

نسرین ستوده

من امروز، ۲۰ دی ماه ساعت ۹ و نیم صبح به شعبه ۷ بازپرسی دادگاه انقلاب مراجعه کردم، اما متاسفانه نه قاضی و نه بازپرس و نه هیچ مسئول دیگری آنجا نبود که من بتوانم از پروندهایشان خبری کسب کنم. در...

چگونه قرار است کمیسیونی در مجلس ماده ای از لایحه ای، آن هم به این حیاتی و با این همه تبعیض و یک سونگری مردمحورانه را، پیش از آن که بخش دوم آن را نیز انجام دهد، این سان مشتاقانه خبر تصویب آن را در...

مدرسه فمینیستی

منصوره شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان، مترجم و از فعالان حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضاء،نیمه شب 7 دی ماه در خانه شخصی اش بازداشت شد

شیرین عبادی

فرزندانم، شما با حرکت نمادین خود نه تنها از دوست دربندتان، بلکه از "زن" بودن دفاع کردید. شما با این حرکت نمادین نشان دادید که مخالف قوانین تبعیض آمیز هستید. مخالف قانونی هستید که زن را نه یک انسان...

تصویب چنین قوانینی جز آن که روابط داخل خانواده ها را به سوی متصلب شدن پیش ببرد، و وضعیت خانواده ها را مشابه [رابطۀ] دولت و ملت نماید، سود دیگری ندارد

جودیت باتلر
ترجمه از:
آزاده دواچی

من مخالف هرچیزی هستم که آن را «مهندسی اجتماعی» در هر شکلش می نامیم. ما نباید انتخاب کنیم که چه نوع انسان باید تولید شود. به گمان من نباید علیه دانش بیوتکنولوژی مبارزه کنیم و تصور کنیم که با این...

بیژن باران

دهه 60 تا 80 شمار نویسندگان زن در ایران 13 برابر شد؛ در 1385 به 370 نویسنده صاحب کتاب رسید. اگر نرخ رشد خطی برای تعداد نویسندگان زن از شهریور 20 تا 1385 بکار رود؛ تعداد آنها در 1383 حدود 361 و در...

مدرسه فمینیستی

13 تن از زنانی که خبر زندانی شدن شان به نحوی به رسانه ها و سایت های خبری رسیده، امروز در زندان اوین به سر می برند

ناهید توسلی

آیا تفکیک دانشگاه ها بر اساس جنس یا جنسیت مانند تفکیک اتوبوس ها به زنانه و مردانه قابل بررسی و تحقیق نمی تواند باشد؟ آیا انگیزه ای یک سان در این تفکیک و دیگر تفکیک های جنسی یا جنسیتی وجود ندارد؟...

مریم فریور

سوال اینست: آیا در کشوری مانند ایران که کل جامعه در هر مکانی، خواه در خیابان، محل زندگی و یا محل کار و تحصیل بطور سیستماتیک و از قبل برنامه ریزی شده تحت زور و خشونت قرار می گیرد، و آنهم با داشتن...

در اینجا رابطهی قوی بین ترک کردن و شدت خشونت جسمی وجود دارد. در واقع شدت خشونت اعمال شده اصلیترین دلیل بیان شده برای ترک کردن بود (زن نمیتوانست بیش از این تحمل کند، او به طرز بدی مجروح شده بود، و...

منصوره شجاعی

درواقع چهره های عریان تر خشونت های خانگی و قانونی نسبت به زنان ، که به رغم تلاش آگاهگرانه و شبانه روزی کنشگران جنبش زنان، ریشه در لایه های درونی جامعه دوانده است در پروسه تغییرات اجتماعی با شکل...

در تمام مراکز زنانی که زمانی توسط شریک زندگی خشونت جسمی یا خشونت جنسی و یا هردو با هم را تجربه کرده بودند، مشخصا آشفتگی های احساسی در سطوح بسیار بالاتری را نسبت به زنانی که هیچگاه مورد خشونت نبوده...

درک عمومی این است که زنان از طرف غریبه ها بیشتر در معرض خشونت هستند تا شریک زندگی و یا مردانی که در حیطه آشنایانشان قرار می گیرند. اطلاعات اخیر مغایر بودن این درک عمومی با واقعیت را نشان می دهد...

خشونت عليه زنان

نتايج تحقيقات سازمان بهداشت جهانى در تمامى نقاط مورد مطالعه آشکارا نشان داد که که تجربه خشونتهاى جسمى، جنسى و يا هردو باهم بطور قابل توجهى با رفتارهاى کنترلگر توام است.

آزاده دواچی

عدم صحیح دانستن روابط میان پسر و دختر و تابو شمردن هر نوع ارتباط و هر نوع رابطه برای دختران یک جامعه و همینطور نوع نگاه مردم به آنها در ایجاد روابط با جنس مخالف سبب شده که دختران در سنین نوجوانی و...

صفحه‌ها