جمعیت پشتیبانی از جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران

اسیدپاشی به زنان عملی جنایتکارانه و ضد بشری است

ما از تمام انسانهای آزاده، تمام سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی می خواهیم که در برابر خشونت علیه زنان (ایران) سکوت نکنند و با محکوم کردن اسیدپاشی، با اعتراضات زنان ایران به این نوع جنایات همراه، همصدا و همگام شوند و اعتراضات خود را به گوش حکومتگران ایران برسانند.

در دفاع از مبارزات دمکراتیک ملت ایران و حفظ منابع طبیعی و آثار ملی

حکومتگران جمهوری اسلامی به جای پاسخ گویی به این اعتراضات مدنی دست به دستگیری بسیار وسیع مبارزان راه آزادی و اعتلای ایران، بویژه در شهرهای آذربایجان زده اند.

اشتراک در RSS - جمعیت پشتیبانی از جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران