داود دبیری بسطامی

شمه ای درباره نظریه پارادایم، ساختار و عملکرد (2)

در حاشیه سلسله مقالات رفیق خلیق

جان مایه سخن رفیق خلیق و یاران اواینجا است که مارکسیسم را باید پارادایمی کرد و آن را از جوهر پراتیک خالی نموده و به تحقیقات دانشگاهی سپرد.

شمه ای درباره نظریه پارادایم، ساختار و عملکرد (۱)

(در حاشیه سلسله مقالات رفیق خلیق )

نگارنده در ادامه این بحث و بر رسی این سلسله مقالات، توضیح مختصری این مورد را برای اشنایی بخشی ازخوانندگان که با این مقوله اشنایی ندارند بصورت خطوط راهنما ارائه نموده و در مقاله بعدی نظری به تزهای رفیق خلیق در این باره خواهد داشت.

نگاهی به نظرات چپ نو اندیش از زبان آقای خلیق – بخش دوم

نگارنده در بررسی مواردی ازاین سلسله مقالات مایل است به روش گذشته نخست نظریه رفیق خلیق را نقل وسپس به ادای پاسخ بپردازد، چرا که امانتداری در بررسی علمی را ضرور می داند و مایل است خواننده را به آگاهی از موضوع مورد بحث مجهز نموده و او را همراه مولف این سطور از عرصه وارسی گذرانده، وارد عرصه داوری سازد.

نگاهی به نظرات چپ نواندیش از زبان اقای خلیق - بخش اول

یکی از خصایص نظام زمین سالاری، بویژه در دوران رونق ان (مانند زمان ساسانی) یا در دوران نوزایی شرق ( قرون سوم تا ششم هجری) و نیز در دوران صفوی رونق روابط کالا-پولی است در حالی که در نظام فئودالی غرب اقتصاد طبیعی (تولید برای مصرف فئودال و دهقان) تسلط داشته، در کشور ما کالابودگی محصولات کشاورزی و سریان ان در بازارهای محلی و در بازار های وسیع تر کشور و منطقه زیاد بود. این امر بویژه در مورد ابریشم و منسوجات ابریشمی، در مورد فرش و بافتنی بطور کلی ونیز در مورد برخی گیاهان ذیقیمت (مانند زعفران) صادق است

اشتراک در RSS - داود دبیری بسطامی